1 Bình luận
  • itanium7000
    Tư bỏ mạng internet, tự đóng cửa các tài nguyên quan trọng của Internet mới là mất chủ quyền trên mạng.
Website liên kết