22 Bình luận
  • htainger
    Người dân có ai bị sao không, tội người dân quá, cb thì kệ mẹ chúng nó đi. Đừng có bảo với tôi cb có người này người khác, 1 thăng khôn mà đi với 1 đám ngu thì cũng không thể gọi là 1 đám khôn được.
Website liên kết