17 Bình luận
  • MonsterX
    Bác ĐInh La Thăng chắc cay lắm, biết thế không làm Bộ Trưởng với cả bí thư nữa, đi dâm ô cho rồi
Website liên kết