6 Bình luận
 • htainger
  Trọng chuyện này em khẳng định luôn là không có lợi ích nhóm, chỉ có lợi ích cụm, lợi ích group, hoặc lợi ích của 1 vài thành phần. Em xin hết
 • motbit
  Nếu việc tiêu thụ xăng E5 RON 92 không diễn ra đột biến, nhu cầu E100 trong cả năm 2018 hoàn toàn nằm trong khả năng cung ứng của 2 nhà máy của Tùng Lâm đặt tại Đồng Nai và Quảng Nam. 
  Các cụ yên tâm là không thiếu xăng E5 đâu nhé
 • Coldblo2d
  Đúng là trò hề,
Website liên kết