Trở lên trên
Viết bình luận 1 Bình luận
  • Xa_co_ta_ra
    Thủ đoạn rất... CỔ.
    Hiệu quả rất ... CAO.
    Nên bọn bất lương vẫn ngẩn "CAO CỔ" ngạo nghễ với đời (cho đến trước khi được lên ti vi)