1 Bình luận
  • Xa_co_ta_ra
    Thủ đoạn rất... CỔ.
    Hiệu quả rất ... CAO.
    Nên bọn bất lương vẫn ngẩn "CAO CỔ" ngạo nghễ với đời (cho đến trước khi được lên ti vi)
Website liên kết