16 Bình luận
  • chaududan
    @anhien đa số các nước cộng hòa nghị viện đều ko giới hạn nhiệm kỳ vì quốc hội có thể phế thủ tướng bất cứ lúc nào. Các nước cộng hòa tổng thống thì hay giới hạn nhiệm kỳ
  • AntiGod
    Quan trọng là người ta bầu cử dân chủ còn ở đây là Đảng cử dân bầu
Website liên kết