8 Bình luận
  • to_hieu
    Sự thay đổi về chất đến mức nào đó sẽ dẫn đến sự thay đổi về lượng. Ở đây thì sự gia tăng của cải chưa đạt đến ngưỡng thay đổi về ý thức của những người này.
Website liên kết