17 Bình luận
  • SeineRiver2
    @blackwidow ơ thì đúng là người ta chạy sang làn tốc độ thấp nhất, chẳng qua vì nó ngược chiều nên thành làn 120 thôi
Website liên kết