Trở lên trên
Viết bình luận 1 Bình luận
  • Bpearl
    Không hiểu nếu xe này giao hàng tới địa điểm định sẵn nhưng không có người nhận ở nhà thì nó bốc dỡ hàng hóa như thế nào? hay sẽ quay lại sau? Các nước ôn đới có xe này giao hàng mùa đông thì tuyệt.