1 Bình luận
  • Bpearl
    Không hiểu nếu xe này giao hàng tới địa điểm định sẵn nhưng không có người nhận ở nhà thì nó bốc dỡ hàng hóa như thế nào? hay sẽ quay lại sau? Các nước ôn đới có xe này giao hàng mùa đông thì tuyệt.
Website liên kết