Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
  • Bpearl
    Lúc đầu đọc tưởng X-Y là cặp giới tính nhưng không phải. Một kiểu biến đổi gen để tạo ra sinh vật có đặc tính như mong muốn và có thể sống bình thường
  • ohisee
    Sau này khái niệm "không hóa chất" (kiểu xà phòng KHC) sẽ rộng hơn nhỉ. Kiểu chất từ sinh vật biến đổi gen tạo ra, không phải chất tổng hợp, nhưng cũng ko hẳn là "tự nhiên"
  • downfall
    X-MEN Begins