Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
  • Hattori
    Kết cục không nằm ngoài dự đoán, trong 30 ngày đó dự sẽ lôi ra các "thế lực thù địch", các "thành phần chống phá nhà nước", "gây ảnh hưởng trật tự công cộng", "lợi dụng", "kích động"... và dập tắt hoàn toàn sự phản kháng của dân.