Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Duy_Truong
    Theo ý kiến chỉ đạo, các mức tăng bình quân 6%, 50% và 100% đã được đề xuất trên tinh thần tất cả vì nhân dân.