Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • downfall
    Việt Nam oai phết, thừa tướng cho triệu cái nà cái nước Phây Búc xa xôi cũng phải đưa sứ sang chầu ngay.
    Ngặt là đường xá xa xôi, gần 1 năm đi đường mới đến nơi