Trở lên trên
Viết bình luận14 Bình luận
  • Applegriin
    @signorev chắc ở trỏng vẫn sinh hoạt chi bộ...
  • MonsterX
    Liên tưởng xưa học lịch sử xưa có đoạn“Biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”, mình có phát biểu là cán bộ ta thường xuyên vượt ngục, chả khác nào trốn học. bị thấy ném phấn.
  • signoreV
    Phản đối. Ông ấy không đóng Đ phí, bỏ sinh hoạt Đ mười mấy năm mà được tính tuổi Đ là sao?