Trở lên trên
Viết bình luận8 Bình luận
  • dominhquan
    Hiện nay số lượng CB,CC,VC khoảng 4tr=> chi lương và các khoản phụ cấp (chiếm 52,8%) nên việc tinh gọn bộ máy, giảm biên chế là cần thiết vừa nâng cao hiệu quả, tăng cạnh tranh và cũng giảm khoản tiền lương, phụ cấp để đầu tư cho phát triển.