Trở lên trên
Viết bình luận8 Bình luận
  • kanishi
    Tôi sai tôi xin lỗi, bạn sai bạn đi tù.
    ps: bạn đéo sai bạn cũng đi tù.