8 Bình luận
  • henryford
    Dùng an đờ roi mặc định phải có các ứng dụng của google, hoặc ông tự viết hệ điều hành, chấm hết
  • thequietvnese
    các ông này ký hợp đồng vs nhau k có điều khoản NDA à
  • henryford
    Dùng an đờ roi mặc định phải có các ứng dụng của google, hoặc ông tự viết hệ điều hành, chấm hết
Website liên kết