Trở lên trên
Viết bình luận17 Bình luận
  • TanNg
    Có một hội độc giả đặc thù nhé, ví dụ lấy ý kiến xem nên bỏ loa phường không, nên cấm xe máy không thì hội này luôn lên tiếng và cho kết luận khác với số quần chúng nhân dân còn lại.