Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • msZune
    Một cách nói lái của "ngã trúng vào dùi cui, gạt tay trúng má và tự tự trong đồn"!