Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Jean_Reno
    Ở chỗ minh giáo viên tiểu học gọi chương trình này là "Vì Nó Em Ngu". Sau 2 năm áp dụng chất lượng và trình độ học sinh giảm rõ rệt.
    Không biết vô tình hay hữu ý mà nó trùng với thời điểm BGD quy định thay đổi cách đánh giá học sinh. Vì vậy mà con em mình có "ngu" thì các bậc phụ huynh không hề biết và cũng không cần biết.