Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • WolfR
    Chẳng hạn như đối với VNG, 13 công ty con đóng góp khoảng 1/3 trên tổng số 721 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế mà công ty game online này đạt được trong nửa đầu năm 2017. Trong khi đó, công ty mẹ FPT thuần tuý là một công ty đầu tư tài chính nhận cổ tức từ các công ty thành viên; tất cả các mảng kinh doanh đều có công ty con riêng biệt phụ trách như FPT Telecom, FPT Software, FPT Retail... 


  • KIID
    Tất cả chỉ vì đam mê.