Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
  • Bazoda
    Người dân mình mất xe, trình báo thì hẹn luôn là không ngày về. Nếu muốn có ngày về thì mất mịa nó nửa giá trị cái xe
  • Bazoda
    Người dân mình mất xe, trình báo thì hẹn luôn là không ngày về. Nếu muốn có ngày về thì mất mịa nó nửa giá trị cái xe
  • Leo222
    làm gì có việc gì nhàn với lương cao bằng ăn trộm???? nhiều khi chỉ là tiện tay dắt thôi chứ chả phải chuyên nghiệp