Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • vnn95
    Cuối bài báo có đoạn
    An online fundraiser for Jones has raised over $10,000 since being posted two days ago. Craig noted that Kansas has no law that stipulates compensation for people whose convictions are overturned. Jones can sue the state, but whether he plans to was not immediately clear. 

    Như vậy, ở nơi này người ta đòi hóa đơn hóa ra là nhân văn hơn ?!