Trở lên trên
Viết bình luận37 Bình luận
  • ohisee
    Nói theo người Do Thái thì 2 cái giả sử ban đầu sai mịa nó rồi, mắc công tìm đáp án cái 3 làm gì cho mệt
  • kanishi
    @tanng 11x11 = 1mũ1 + 1 mũ 1 + 1 mũ 1 + 1 mũ 1 = 4
    22x22 = 2 luỹ thừa 2 + 2 luỹ thừa 2 + 2 luỹ thừa 2 + 2 luỹ thừa 2 = 16
    33x33 = 4 lần của 3 luỹ thừa 3 = 108