1 Bình luận
  • NChinh
    Hiện tại giải pháp tốt nhất là sao lưu dữ liệu quan trọng thành các bản khác nhau trên Cloud.

    Câu chốt cho tầm nhìn của Leader đây.

    BACKUP chưa bao giờ được coi là giải pháp cho vận hành hệ thống, nó chỉ là giải pháp khôi phục hệ thống. Mà hệ thống quan trọng là KHÔNG được dừng chứ chưa nói là PHẢI vận hành từ KHÔI PHỤC quá khứ.

    BACKUP có thể bị nhiễm độc, virus có thể nằm trong máy người dùng 1 tháng , 3 tháng đến 1 năm, khi đã ngấm đủ hết các bản BACKUP sạch mới kích hoạt xoá key mã hoá, khi đó KHÔI PHỤC từ BACKUP là vô tác dụng.
Website liên kết