11 Bình luận
  • HuyThai
    @kanishi bạn thở ra mà không theo định hướng thì cũng là chống phá nhé
  • tuannguyenvt
    Bộ chính trị đang họp bàn cắt chức luôn thằng mark zuckerberg nhé. Hảy đợi đấy
Website liên kết