13 Bình luận
  • BoKua
    #4: BA = Bachelor of Arts (cử nhân văn khoa). BBA mới là cử nhân QTKD.
Website liên kết