Bạn bè 360°

  •  
    phuongdong2011 ghi chép

    lien thong dai hoc chinh quy 2011

    ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THNG TCCN LÊN ĐH CHÍNH QUY NĂM 2011       
    Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo Liên thông TC– ĐH năm 2011 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giao cho Trung tâm Khoa học Phát triển Nguồn nhân lực TRUNG TÂM KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐẤT VIỆT THONG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THONG...
Website liên kết