Trở lên trên
 •  
  sipjin_tu82 ghi chép

  Luật trả giá và đền đáp

  "Dần dà trong cuộc đời, mỗi người sẽ phải trả giá một cách đầy đủ

  cho từng lỗi lầm và từng hành động sai trái của mình, và sẽ được đền

  đáp một cách xứng đáng cho mọi cố gắng và mọi việc làm tốt đẹp của

  mình."  Con người thù hận và đau khổ suốt đời vì...