BLOG

Mẹo chọn nhanh đáp án đúng phần listening Toeic 2022

yeherinnguyen 02.04.2023
0 người theo dõi 0 bình luận 112 bài chia sẻ


PART 1:

Tip 1: Hình không có người nhưng có chứa “being” >> Loại

Tip 2: All, None… >> Thường là đáp án sai

Kĩ năng 1: Nhìn hình và chuẩn bị trước các từ vựng liên quan đến hình ảnh.

Kĩ năng 2: Loại suy. Và chọn câu đúng nhất

Kĩ năng 3: Không vương vấn câu hỏi cũ

Kĩ năng 4: Similar sound:

- Các âm đồng nghĩa: Write/Ride, Work/ Walk, Duck/dock, Clock/clerk, Sitting/setting, Pass/ path, Wait/wave/weigh, Plant/plan/plane, Copy/coffee, fold/hold …

- Confusing words: Put on wear, Look/watch/see...

- Tricks of preposition: On, at, under, behind, near, next to, beside, between, against….

PART 2:

Tip 1: Forms of I don’t know - Dạng câu hỏi “Không biết” (I don’t know, I have no idea/information/clue, I'm not sure, hasn’t/haven’t decided yet, Ask someone, Someone may know the answer…) =>> thường là đáp án đúng Right answers

Tip 2: Similar or same sound (Wrong) =>> Câu đáp án chứa âm giống hoặc tương tự nhau thường là đáp án sai

Tip 3: Wh/How questions and “ or questions” =>> không được chọn Yes hoặc No.

Questions Types - Loại câu hỏi thường gặp:

Type 1: Where/ When/ Who/ What/ Why/ How/ Which

Type 2: Yes/ No questions: Do/Does, Will/Should/Can.. Dis/ Has/Have…

Type 3: Choice questions : --- or ---

Type 4: Request/ Suggestion questions : Would you like, how about,…

Type 5: Tag questions, Statement..

Where - questions:

In, on, at, behind, in front of, right across, near = next to, here, there,… + place

To/Go to + pace

Indirect answers: Someone took it ….

When – questions:

ago, time

Not until + future time

Phải nghe trợ động từ =>> Bẫy thì

Prepositions (on, at, in..) + future time

How much: Dollars, pounds, cents…

How many: For, about, at least…

How long: Khoảng time, Không chọn ago

How about, why don’t you/we.. : đề nghị ( agree or not)

Who – questions

Personal names: John, David,…

Positions/Ranks, Titles: The manager,…

Company/ Department names: Marketing department,…

Personal pronunciation: I do/I can/will/ would (Trả lời đúng trợ động từ như câu hỏi)

How come = why (Tại sao)

Không chọn Yes/ No

To V =>> Thường là đáp án đúng

Because/ Due to/ For =>> thường là đáp án đúng

Choice questions ( or)

Không chọn yes/no, sure, ok, of course, certainly.

Either, neither, it doesn’t matter…. =>> Thường là câu trả lời đúng

Another choice >> Right answer

Yes/No questions

Have/Will/Do/Does/Did (not)…?

Actually, In fact, Yes/No =>> thường là đáp án đúng.

PART 3 & 4:

Kỹ năng: Phải đọc câu hỏi trước khi nghe và đoán câu trả lời ở vị trí nào, thuộc lời thoại man hay woman.

Kĩ năng 2: Không vương vấn câu hỏi cũ

Kĩ năng 3: Tập trung nghe lời thoại của man hay woman dựa vào câu hỏi.

Kĩ năng 4: Chú ý từ đồng nghĩa (thường là đúng) và bẫy lặp từ. Part 4 đọc nhanh hơn nhưng ít bẫy lặp từ

Lộ trình học TOEIC: https://tienganhthayquy.com/lo-trinh-hoc-toeic/

Từ vựng TOEIC: https://tienganhthayquy.com/tu-vung-toeic/

Mẹo thi TOEIC: https://tienganhthayquy.com/meo-thi-toeic/?preview=true

Thi thử TOEIC: https://tienganhthayquy.com/thi-thu-toeic/

Ngữ pháp TOEIC: https://tienganhthayquy.com/ngu-phap-toeic/

Trung tâm luyện thi TOEIC: https://tienganhthayquy.com/trung-tam-luyen-thi-toeic/

Kinh nghiệm thi TOEIC: https://tienganhthayquy.com/5-lan-thi-rot-toeic-450-cham-ra-truong-1-nam-va-nhung-kinh-nghiem-dau-thuong/:

Luyện nghe TOEIC: https://tienganhthayquy.com/luyen-thi-toeic/luyen-nghe-toeic/

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết