BLOG

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử lập sai

dichvukiemtoancaf 25.01.2022
3 người theo dõi 57 bình luận 113 bài chia sẻ
Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử lập sai

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử lập sai

Cách xử lý khi lập sai hóa đơn điện tử theo quy định như: Xử lý hóa đơn điện tử viết sai địa chỉ, mã số thuế, xuất sai ngày, sai đơn giá, thành tiền, sai tiền thuế, sai số tiền bằng chữ…

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai các trường hợp như sau: Căn cứ theo điều 17 Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Điều 11 Thông tư 68/2019/TTBTC áp dụng từ ngày 1/11/2020 quy định cụ thể như sau:

Hóa đơn điện tử viết sai nhưng chưa gửi cho người mua

Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán xử lý như sau:

Dù là lỗi sai gì như: Sai địa chỉ, sai tên công ty, sai mã số thuế, sai thành tiền, sai tên hàng hóa, sai tiền thuế, sai số tiền bằng chữ …Nhưng chưa gửi cho người mua thì xử lý như sau:

Bước 1: Người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót. (theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119).

Bước 2: Lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Hóa đơn điện tử lập sai nhưng đã gửi cho người mua

Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót:

Bước 1: Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót.

Bước 2: Người bán Thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119 và không phải lập lại hóa đơn;

Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng:

Bước 1: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.

Bước 2: Người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. (theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119).

Bước 3: Người bán lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót. -> Sau khi nhận được thông báo, cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế. -> Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn…, ngày… tháng… năm”. -> Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

Bước 4: Người bán gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới.

Xem thêm: 

https://sites.google.com/view/dichvuketoancaf/trang-ch%E1%BB%A7?authuser=0

https://sites.google.com/view/dichvuketoancaf/chuy%E1%BB%83n-gi%C3%A1?authuser=0

https://sites.google.com/view/dichvuketoancaf/chia-s%E1%BA%BB?authuser=0

https://dichvuketoancaf.blogspot.com/search/label/T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn


0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết