LinkHay.com

Trở lên trên
Nói và làm
nvl Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nổi tiếng với bút danh N.V.L. ("Nói Và Làm") được xem là người mở đường và có công lớn trong công cuộc đổi mới nền kinh tế Việt Nam.

Với kênh tin mới bạn có thể bắt đầu chia sẻ bằng các cách sau: