Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • MonsterX
    Nếu tìm đọc cuốn "Thiết kế để tăng trưởng" thì thấy chuyện này rất đơn giản. nó nói dến qui mô và sự linh hoạt