Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Bái Thượng 536mm là hơn nửa khối nước trên mổi m2 🤐🤐
  • AntiGod
    Mưa bão thiên tai khắp vùng vậy mà vẫn ngồi với nhau "đốt lò" với "tay nhúm tràm". haizz
  • downfall
    Sợ thật, đợt này áp thấp nhiệt đới vớ vỉn, không có chỉ đạo, không có chuẩn bị phòng chống nên lại chết nhiều người như thế .