Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • WolfR
    Cập nhật lại: đã xuống. Chẳng qua là biến động cổ phiếu mà thôi.
  • hauc2
    nghe đòn Bill Gate rút gần như hết sạch cổ phiếu khỏi MicroSoft mà