Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • ntvim88
    Lúc tin ra thì chắc Grab đã đốt được từ 1/2 - 1/3 tiền đầu tư roài :v