Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • atrith
    Vậy 12 cái khiếu nại đúng công khai xem nào? Cái nào khiếu nại sai cũng k công, cái nào vừa đúng vừa sai thì cũng nên công khai.
    Cơ sở nào biết đúng hay sai, vui lòng công khai.
    Công khai, công khai...................... Dẫm phải của bác nào mà khai quá
  • ko_co_gi
    Bọn đấy tạo ra cái qui trình khôn bỏ mẹ ra thì làm sao mà khiếu nại được, cả họ nó làm quan mà còn "đúng qui trình" thì tố cái bao bố nhé